Beprapo s.r.o.

BOZP

Poradenská a metodická činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen BOZP )

– vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci

– kategorizace prací ( jednotlivých odvětví )

– zpracování právních norem týkajících se BOZP

– zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace

– zpracování příkazů vedoucího organizace k oblasti BOZP

– vypracování systému první pomoci při úrazech a haváriích (traumatologický plán)

– organizace prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví na všech pracovištích a zařízeních dle platné legislativy

– vypracování provozních řádů ( technického zařízení a provozoven ) a konzultace k této problematice

Technicko-organizační služby

– dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP, zajištění těchto činností

– posuzování objektů, provozoven a zařízení z hlediska pracovního prostředí a vyhodnocení pracovního prostředí

– posuzování objektů a provozoven a zařízení ke kolaudačnímu řízení

– zastupování ve správním řízení

– provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy.

Vzdělávací činnost

– zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci

– školení BOZP vedoucích zaměstnanců

– školení zaměstnanců BOZP

– vstupní školení zaměstnanců ihned při nástupu do zaměstnání

– školení pro jednotlivé profese zaměstnanců v organizaci

– vypracování osnov pro výše uvedené druhy školení zaměstnanců.

Odborné služby pro práci na technických zařízeních prostřednictvím externí firmy

– školení řidičů motorových vozíků

– školení obsluhy zásobníků sypkých hmot

– školení obsluhy zdvihacích zařízení

– školení jeřábníků a vazačů

– školení zaměstnanců při práci ve výškách

– školení elektro – vyhlášky 50/1978 Sb.

– školení řidičů referenčních vozidel

– školení obsluhy tlakových nádob, pracovníků zodpovědných za provoz tlakových nádob

– školení pro zacházení s jedy a chemickými látkami

– školení obsluhy motorových řetězových pil – mimo těžbu

– školení lešenářů

– svářečský dozor – vyšší svářečský personál ( evropský technolog svařování )

Obchodně-technická činnost

– prodej ochranných pracovních pomůcek

– prodej výstražných tabulek


© 2016 All rights reserved - Created by EXXO.cz | Tomáš Hlad